Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας: Η ψηφιοποίηση λογαριασμών υδροληψίας φέρνει εξοικονομήσεις ύψους €2,4 εκ.