Φανούριος: «Θεωρούμε πως θα είναι θετική η απάντηση για Ανατολική»