Ουδέν κακόν αμιγές καλού

Ουδέν κακόν αμιγές καλού