Κυριακίδου: Παρουσίασε την πρόοδο στην εφαρμογή της Στρατηγικής της ΕΕ κατά του Καρκίνου