Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας παροχής χρηματοδότησης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυήσεων