Σε τροχιά 100% απορρόφησης η υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων Πολιτικής Συνοχής 2014-2020