Βρετανία – 4ημερη εργασία: Τα πρώτα αποτελέσματα του πειράματος