Κίνα: Ισχυρίζεται πως απώθησε καταδρομικό των ΗΠΑ από τα χωρικά της ύδατα