Σύντομα τίθεται σε εφαρμογή η νέα μορφή της Πύλης Κτηματολογίου