Κυριακίδου: Καταρτίζεται κατάλογος επιτρεπόμενων ουσιών για τον περιορισμό της μικροβιακής αντοχής