Είκοσι γυναικτονίες στην Κύπρο την τελευταία τετραετία