Με δωδεκατημόρια θα λειτουργήσουν τα δημόσια πανεπιστήμια