Κυριακή 7 Ιουνίου 2020 LIVE ΤΩΡΑ ΟΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ | 09:45 ΕΛΑ,ΧΑΜΟΓΕΛΑ LIVE

Πέντε συστάσεις προς Κύπρο υιοθέτησε το ECOFIN

Το Συμβούλιο ECOFIN, το οποίο συνεδριάζει από το πρωί στις Βρυξέλλες, εξέδωσε τις συστάσεις και γνώμες σχετικά με τις οικονομικές, εργασιακές και δημοσιονομικές πολιτικές των κρατών μελών για το 2019, περιλαμβανομένου και πακέτου 5 συστάσεων προς την Κύπρο. Η έκδοση των συστάσεων αποτελεί το τελικό στάδιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου του 2019, δηλαδή της ετήσιας διαδικασίας συντονισμού της οικονομικής πολιτικής. Οι συστάσεις προς την Κύπρο αφορούν τη  αποτελεσματικότητα του δημοσίου τομέα και το φορολογικό σύστημα, τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, το εκπαιδευτικό σύστημα, μεταφορές, ανανεώσιμες πηγές και απόβλητα, τη δικαιοσύνη και την εγγραφή τίτλων ιδιοκτησίας.

Οι 28 Υπουργοί αναφέρουν ότι "παρά την παγκόσμια αβεβαιότητα και τις αντίξοες συνθήκες, για το 2020 προβλέπεται οικονομική ανάπτυξη σε όλα τα κράτη μέλη, ενώ το επίπεδο ανεργίας δεν ήταν ποτέ τόσο χαμηλό" και  "στο πλαίσιο αυτό, οι συστάσεις ανά χώρα αφορούν κυρίως την εφαρμογή ουσιαστικών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και την προώθηση επενδυτικών στρατηγικών και υπεύθυνων δημοσιονομικών πολιτικών".

Στις 20 Ιουνίου το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο διεξήγαγε συζήτηση σχετικά με τις συστάσεις ανά χώρα. Οι πτυχές που αφορούσαν την εργασιακή πολιτική εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Καταναλωτών στις 8 Ιουλίου.

Παρά την παγκόσμια αβεβαιότητα και τις αντίξοες συνθήκες, για το 2020 προβλέπεται οικονομική ανάπτυξη σε όλα τα κράτη μέλη ενώ το επίπεδο ανεργίας δεν ήταν ποτέ τόσο χαμηλό. Στο πλαίσιο αυτό, οι συστάσεις ανά χώρα αφορούν κυρίως την εφαρμογή ουσιαστικών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και την προώθηση επενδυτικών στρατηγικών και υπεύθυνων δημοσιονομικών πολιτικών.

Σε ό,τι αφορά την Κύπρο, οι 5 συστάσεις που υιοθέτησε επίσημα το ECOFIN (σε έγγραφο με ημερομηνία 2 Ιουλίου 2019 και αποδέκτη το COREPER) καλούν το Κράτος Μέλος:

1) να εγκρίνει βασικές νομοθετικές μεταρρυθμίσεις με σκοπό τη βελτίωση της αποδοτικότητας του δημόσιου τομέα, ιδίως όσον αφορά τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης και τη διακυβέρνηση των κρατικών οντοτήτων και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Να διορθώσει τα χαρακτηριστικά του φορολογικού συστήματος που μπορούν να διευκολύνουν τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό από άτομα και πολυεθνικές, ιδίως μέσω εξερχόμενων πληρωμών από πολυεθνικές.

2) να διευκολύνει τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μεταξύ άλλων με τη δημιουργία μιας αποτελεσματικής δομής διακυβέρνησης για την κρατική εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, με τη λήψη μέτρων για τη βελτίωση της πειθαρχίας στην αποπληρωμή οφειλών και με την ενίσχυση της εποπτείας εταιρειών εξαγοράς πιστώσεων. Να ενισχύσει τις εποπτικές ικανότητες στον μη τραπεζικό χρηματοπιστωτικό τομέα, μεταξύ άλλων με την πλήρη ενοποίηση των εποπτικών αρχών ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών ταμείων.

3) να ολοκληρώσει τις μεταρρυθμίσεις που αποσκοπούν στην αύξηση της αποτελεσματικότητας των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης και να ενισχύσει την ευαισθητοποίηση και τη στήριξη της ενεργοποίησης των νέων. Να υλοποιήσει τη μεταρρύθμιση του συστήματος εκπαίδευσης και κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, και να αυξήσει τη συμμετοχή των εργοδοτών και των μαθητευόμενων στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και την οικονομικά προσιτή προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα. Να λάβει μέτρα για να διασφαλίσει ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας θα τεθεί σε λειτουργία το 2020, όπως έχει προγραμματιστεί, διατηρώντας παράλληλα τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά του.

4) να εστιάσει την οικονομική πολιτική σε σχέση με τις επενδύσεις στους τομείς των βιώσιμων μεταφορών, του περιβάλλοντος, ιδίως στη διαχείριση των αποβλήτων και των υδάτων, στην ενεργειακή απόδοση και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην ψηφιοποίηση, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών δεξιοτήτων, και στην έρευνα και την καινοτομία, λαμβάνοντας υπόψη τις εδαφικές ανισότητες εντός της Κύπρου. Να θεσπίσει νομοθετικά μέτρα για την απλούστευση των διαδικασιών απόκτησης των αναγκαίων αδειών και εγκρίσεων από τους στρατηγικούς επενδυτές. Να βελτιωθεί η πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση και να συνεχιστεί η υλοποίηση των έργων ιδιωτικοποίησης.

5) να ενταθούν οι προσπάθειες για τη βελτίωση της αποδοτικότητας του δικαστικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων της λειτουργίας της διοικητικής δικαιοσύνης και της επανεξέτασης των αστικών διαδικασιών, της μεγαλύτερης εξειδίκευσης των δικαστηρίων και της δημιουργίας ενός λειτουργικού συστήματος «ηλεκτρονικής δικαιοσύνης». Να ληφθούν μέτρα για την ενίσχυση της νομικής εκτέλεσης των αξιώσεων και τη διασφάλιση αξιόπιστων και ταχύρρυθμων συστημάτων για την έκδοση και τη μεταβίβαση τίτλων ιδιοκτησίας και δικαιωμάτων κυριότητας ακίνητης περιουσίας. Να επιταχυνθούν οι μεταρρυθμίσεις για την καταπολέμηση της διαφθοράς και να ενισχυθεί η ανεξαρτησία των υπηρεσιών δίωξης και η ικανότητα επιβολής του νόμου.

Υπενθυμίζεται ότι "στις 21 Νοεμβρίου 2018, η Κομισιόν εξέδωσε την ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης, με την οποία σηματοδοτήθηκε η έναρξη του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου του 2019 για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών" και "λήφθηκε δεόντως υπόψη ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων, που διακηρύχθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή στις 17 Νοεμβρίου 2017", ενώ οι προτεραιότητες της ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 21 Μαρτίου 2019 και στις 21 Νοεμβρίου 2018, βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1176/2011, η Κομισιόν ενέκρινε επίσης την έκθεση του μηχανισμού επαγρύπνησης, στην οποία η Κύπρος συγκαταλέγεται μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία επρόκειτο να πραγματοποιηθεί εμπεριστατωμένη επισκόπηση".

Πηγή ΚΥΠΕ

LIVE
LIVE

08:12 Κόσμος

Με αυτήν την κατηγορία βρίσκονται οι αστυνομικοί στις ΗΠΑ που έσπρωξαν ηλικιωμένο σε διαδήλωση

08:03 Κύπρος

Τι καιρό θα έχουμε αύριο - Αναλυτικά μέχρι και την Τετάρτη

22:07 Κύπρος

Πολίτες κατέκλυσαν τις παραλίες ενόψει και της Δευτέρας του κατακλυσμού

21:20 Κόσμος

Τα κρούσματα ξεπέρασαν τα 7 εκατομμύρια παγκοσμίως, σχεδόν 400.000 οι θάνατοι

21:12 Πολιτική

Προ των ευθυνών της φέρνει την ψευδοκυβέρνηση ο Μουσταφά Ακιντζί για τα οδοφράγματα

23:35 Αθλητικά

Πλησιάζει σε Έμερσον η Γιουβέντους

20:50 Κύπρος

Aπάντηση Προδρόμου για την τροποποίηση των κανονισμών

19:59 Κόσμος

Τζόρτζ Φλόιντ: Μαζικές διαδηλώσεις σε όλο τον κόσμο κατά του ρατσισμού

19:31 Scitec

«Talking About Race»: Διαδικτυακή πλατφόρμα «χτυπά» τον ρατσισμό

19:10 Κόσμος

Σχέδιο που προβλέπει εκεχειρία από τις 8 Ιουνίου ανακοίνωσε ο Σίσι έπειτα από συνάντηση με Χαφτάρ

18:44 Κύπρος

«Στο απροχώρητο η κατάσταση στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας» - «Οδεύει προς κατάρρευση»

23:35 Αθλητικά

Άρης να γουστάρεις στην πρεμιέρα!

18:19 Ελλάδα

Επίθεση με βιτριόλι : Η περιγραφή της γυναίκας που έριξε το οξύ στην 34χρονη – Στενεύει ο κύκλος των υπόπτων

17:50 Πολιτική

Έρευνες στα τεμάχια 15 και 20 κάτω από Κρήτη σύντομα από ΤΡΑΟ, σύμφωνα με Γενί Σαφάκ

17:17 Κύπρος

Με βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό ο άνδρας που κατέληξε από COVID 19 στην Κύπρο

16:55 Κύπρος

Ένας θάνατος και μηδέν κρούσματα ανακοινώθηκαν σήμερα στην Κύπρο

16:41 Κόσμος

Ένα γαμήλιο πάρτι πυροδότησε νέα αύξηση των κρουσμάτων κορωνοϊού στο Ιράν

22:55 Αθλητικά

FIFA: Πλάνο οικονομικής ενδυνάμωσης!

16:26 Κύπρος

Αυτά θα είναι τα μέτρα προφύλαξης κατά του COVID 19 στα γυμναστήρια

16:16 Υγεία

Κορωνοϊός: Το «αθώο» σύμπτωμα που έχει ο ένας στους δύο - Tι δείχνει νέα έρευνα

Όλη η ενημέρωση σε ένα App