Προειδοποιεί η Κεντρική – Τράπεζα δεν κατέχει άδεια λειτουργίας