Όροι χρήσης

Οι κάτωθι Όροι Χρήσης και Προϋποθέσεις αφορούν την χρήση/επίσκεψη της ειδησεογραφικής ιστοσελίδας omegalive.com.cy.

Το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας, (φωτογραφίες, κείμενα, βίντεο, banners και γενικώς κάθε είδους αρχείο) το οποίο διατίθεται στους χρήστες/επισκέπτες για προσωπική χρήση, προστατεύεται από τις διατάξεις των εμπορικών σημάτων και της πνευματικής ιδιοκτησίας και απαγορεύεται ρητώς οιαδήποτε πράξη αποτελεί προσβολή των διατάξεων αυτών.

Οι δημιουργοί του παρόντος ιστότοπου δεν φέρουν καμία αστική ή ποινική ευθύνη για την ειλικρίνεια και ακρίβεια των δηλώσεων ή πληροφοριών καθώς και για την καταλληλόλητα, ασφάλεια και ποιότητα, υπηρεσιών και ενδεχομένως προϊόντων που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα. Ο χρήστης/ επισκέπτης, ο οποίος με δική του πρωτοβουλία χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του ιστότοπου, αναλαμβάνει αποκλειστικά τον κίνδυνο για τυχόν προβλήματα που θα προκύψουν σχετικά με την έλλειψη των προϋποθέσεων αυτών.

Ο επισκέπτης της ιστοσελίδας οφείλει να χρησιμοποιεί το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες της σύμφωνα με το Νόμο, την καλή πίστη, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους και να απέχει από πράξεις ή παραλείψεις που ενδέχεται να βλάψουν ή να παραβιάζουν τη λειτουργία της ή να προσβάλλουν την τιμή, την υπόληψη ή/και το ήθος άλλων επισκεπτών της ιστοσελίδας και οι δημιουργοί της ιστοσελίδας δεν φέρουν οιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση που κάποιος χρήστης της ιστοσελίδας προβεί σε παράνομη ή απρεπή χρήση των υπηρεσιών της.

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας δεν ευθύνονται για το περιεχόμενο και δεν εγγυώνται την προσβασιμότητα άλλων ιστοσελίδων, στις οποίες ο χρήστης παραπέμπεται μέσω links ή banners. Δεν ευθύνονται επίσης για οιαδήποτε ζημία υποστεί ο χρήστης από «ιούς» λόγω της πρόσβασής του στις ιστοσελίδες αυτές, ή από την επέμβαση hackers στην παρούσα ιστοσελίδα και την διασπορά ιών, ή άλλων σφαλμάτων από οποιαδήποτε αιτία.

Απαγορεύεται ρητά, η εν όλο ή εν μέρει, αντιγραφή, χρησιμοποίηση, αναπαραγωγή ή εμπορική εκμετάλλευση του περιεχομένου της ιστοσελίδας το οποίο αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία των δημιουργών της, που προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις.

Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την χρήση της ιστοσελίδας αρμόδια θα είναι η δικαιοσύνη και τα κυπριακά δικαστήρια.