Πρόοδος στις διαπραγματεύσεις για κοιτάσματα «Αφροδίτη» και «Ισάι»