Στο Φεστιβάλ της Κρήτου Μαρόττου ο Νίκος Χριστοδουλίδης