Υπογράφηκε το Συμβολαίο για το νέο κτήριο του Τμήματος Κτηματολογίου